Regulamin kursów

1. Kursy lub Warsztaty (dalej Kursy) są organizowane przez Dobry Start Dziecka Agnieszka Słoniowska (dalej Dobry Start), z siedzibą w Warszawie 02-776, ul. Nugat 5a/115 w zakresie, terminie i czasie określonym w opisie Kursu.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w Kursie odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę internetową shantala.com.pl

3. Zgłoszenie się Uczestnika na Kurs jest równoznaczne:
3.1. z zawarciem umowy Uczestnika kursu z Dobry Start na wykonanie świadczenia przez Dobry Start, polegającego na przeprowadzeniu szkolenia w ramach Kursu zgodnie z jego opisem,
3.2. ze zgodą Uczestnika Kursu na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przygotowania i realizacji kursu,
3.3. ze zobowiązaniem Uczestnika do dokonania wpłaty zaliczki oraz pozostałej ceny za kurs w terminach określonych w zgłoszeniu na Kurs.
4. Zgłoszenia uczestnictwa w Kursie przyjmowane są w terminie określonym w opisie Kursu. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z Dobry Start. Potwierdzenie możliwości uczestnictwa w Kursie zostanie przesłane na podany przez Uczestnika adres e-mailowy.
5. Uczestnik zostanie wykreślony z listy uczestników kursu w przypadku nie wpłacenia zaliczki w terminie 3 dni od zgłoszenia.
6. Pełna wpłata ceny kursu musi być dokonana najpóźniej w terminie określonym w opisie Kursu. Niedokonanie pełnej wpłaty jest jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika z udziału w kursie i skreśleniem Uczestnika z listy kursu.
7. Potwierdzenie uczestnictwa w Kursie przesyłane jest na adres e-mail Uczestnika podany przy rejestracji na Kurs.
8. Rezygnację z uczestnictwa w kursie należy przesłać w formie e-maila na adres info@fizjoterapia.waw.pl (za datę rezygnacji uznaje się datę otrzymania informacji przez Dobry Start).
9. W przypadku pisemnej rezygnacji Uczestnika z udziału w kursie:
9.1. co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia kursu Uczestnik otrzyma zwrot dokonanych przez siebie wpłat pomniejszonych o wartość zaliczki, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji przez Dobry Start.
9.2. w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia kursu potrąca się 100% wpłaconych kwot.
9.2.1. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia kursu, istnieje możliwość wskazania Uczestnika Zastępczego. W tym przypadku Uczestnik Zastępczy musi dokonać rejestracji na Kurs, a Uczestnik, który jest zastępowany składa oświadczenie o rezygnacji z udziału w Kursie na rzecz Uczestnika Zastępczego. Rejestracja Uczestnika Zastępczego wymaga wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości 30 PLN.
10. Zgodnie z regulacją art.27, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnikowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny, poprzez złożenie do Dobry Start oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą.
11. Dobry Start ma prawo do odwołania Kursu, bez podawania przyczyn. W przypadku odwołania kursu przez Dobry Start, Uczestnik otrzyma zwrot pełnej wartości dokonanych przez siebie wpłat na dany kurs (w tym zaliczki) w terminie do 7 dni od dnia poinformowania Uczestników o odwołaniu kursu.
12. O adresie lokalizacji kursu, w miejscowości określonej w opisie kursu, każdy Uczestnik zostanie poinformowany najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji, w której będzie odbywać się kurs. Nowa lokalizacja będzie się znajdować w tej samej miejscowości i w miarę możliwości w pobliżu pierwotnej lokalizacji. Wszyscy Uczestnicy kursu zostaną niezwłocznie poinformowani o nowej lokalizacji, w której będzie miał miejsce kurs.
14. Cena kursu obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa w kursie, ciepłe napije oraz drobny poczęstunek. Podana cena kursu obejmuje podatek VAT.
15. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na podane w szczegółach zamówienia tytułem: nazwa szkolenia, data szkolenia, Imię i Nazwisko Uczestnika w terminach określonych w opisie Kursu. Za termin dokonania płatności uznaje się datę uznania na koncie. Sprawy organizacyjne
16. Uczestnik Kursu jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie kursu i zobowiązany jest do pokrycia strat w ciągu 14 dni od ich wyrządzenia.
17. Dobry Start nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu kursu, w trakcie i po zakończonym kursie.
18. Uczestnik Kursu zobowiązuje się przestrzegać niniejszy regulamin od momentu wysłania zgłoszenia na Kurs. Nie przestrzeganie niniejszego regulaminu może wiązać się z natychmiastowym skreśleniem Uczestnika z listy kursu.
19. Uczestnik może zostać wydalony z kursu bez zwrotu kosztów udziału w kursie w następujących sytuacjach:
19.1. pozostawanie na zajęciach pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających w trakcie kursu,
19.2. nagrywanie, filmowanie i fotografowanie zajęć i materiałów bez zezwolenia Instruktora,
19.3. agresywne albo niestosowane zachowanie wobec Instruktora lub pozostałych Uczestników,
19.4. wszelkie inne zachowania zagrażające bezpieczeństwu Uczestników.
20. Dobry Start zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Kursu w trakcie jego trwania, gdy zaistnieje zagrożenie zdrowia lub życia Uczestników spowodowane przez siły wyższe. Niezwłocznie po ustaniu zagrożenia firma zobowiązana jest umożliwić Uczestnikowi kontynuowanie kursu . „Siła wyższa” oznacza każde zdarzenie uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie można było zapobiec, w tym między innymi działanie sił przyrody, stan wyjątkowy, stan wojenny, nowe ustawodawstwo lub decyzje administracyjne, awarie techniczne mające wpływ na wykonanie niniejszej umowy, i/lub wszelkie inne zdarzenia podobnej natury.
21. Regulamin obowiązujący od dnia 23.12.2017 r.

Zapisz się na nasz newsletter

Klikająć na klawisz "Zapisz" akceptuję politykę prywatności Dobry Start Dziecka

Jesteś zapisany do naszej listy mailingowej! Dziękujemy.